Chẩn đoán và xử trí bệnh động mạch chủ cấp

 

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018