Tăng huyết áp khó khiểm soát (Cập nhật về tiếp cận và xử trí tăng huyết áp kháng trị)

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018