Chỉ định và kĩ thuật shock điện chuyển nhịp

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018