Hướng dẫn phân độ tăng huyết áp theo mức huyết áp đo tại phòng khám

12/28/2018  00:00

 

HA Tâm thu

(mmHg)

 

HA Tâm trương

(mmHg)

Tối ưu

<120

<80

Bình  thường**

120–129

và/hoặc

80–84

Bình thường cao**

130–139

và/hoặc

85–89

THA  độ 1

140–159

và/hoặc

90–99

THA  độ 2

160–179

và/hoặc

100–109

THA  độ 3

≥180

và/hoặc

≥110

THA Tâm thu đơn độc

≥140

<90

*Nếu huyết áp không cùng mức để phân loại thì chọn mức huyết áp tâm thu hay tâm trương cao nhất.

THA tâm thu đơn độc xếp loại theo mức Huyết áp tâm thu

** Tiền Tăng huyết áp: khi Huyết áp tâm thu > 120-139mmHg và Huyết áp tâm trương > 80-89 mmHg